Test

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W SOLCU NAD WISŁĄ
UL. ŁOTECKIEGO 24, 27-320 SOLEC NAD WISŁĄ

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 (zaznacz pierwszy wybór):

Zaznacz drugi wybór

Przedmioty w zakresie rozszerzonym (zaznacz pierwszy wybór):

Przedmioty w zakresie rozszerzonym (zaznacz drugi wybór):

Zamierzam uczyć się następujących języków:
pierwszy obowiązkowy: język angielski
drugi z wyboru:

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW KANDYDATA:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu rekrutacji do szkoły, a w przypadku podjęcia nauki w celach
związanych z edukacją.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH (w przypadku podjęcia nauki)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka przez
Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą, w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz podejmowania działań
edukacyjnych szkoły, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego
wizerunku szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na jej stronie
internetowej, Facebooku, Instagramie, mediach społecznościowych, prasie oraz realizacji
innych działań oświatowych, kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Zespół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą danych
osobowych mojego dziecka obejmujących np. osiągnięcia, informacje o nauce, fotografię.

Załączniki do podania:
*świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
*zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty
*zaświadczenie lekarskie (wybrane typy szkół)
*dwie fotografie (podpisane)
*orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli uczeń posiada)
*orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli uczeń posiada)
*potwierdzenie osiągnięć (jeśli uczeń posiada)